Sąlygos ir nuostatos

ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

 

1.    PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.    Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.universitetovaistine.eu

1.2.    Pardavėjas – UAB Universiteto vaistinė, buveinės adresas: Universiteto g.2,LT -01131, Vilnius, juridinio asmens kodas 121466988, PVM mokėtojo kodas LT214669811, ir kiti tretieji asmenys, siūlantys įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje, jeigu tokie tretieji asmenys yra aiškiai nurodyti prekių įsigijimo momentu.

1.3.    Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.4.    Administratorius – šią Elektroninę parduotuvę administruojanti UAB „Interneto svetainių dizainas“, kurios buveinės adresas yra V. Mykolaičio - Putino g. 10, LT-03155 Vilnius, juridinio asmens kodas    126115854, PVM mokėtojo kodas LT261158515.

1.5.    Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.

1.6.    Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.7.    Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės www.universitetovaistine.eu naudojimosi taisyklės.

1.8.    Vaistinė – bet kuri Uždarosios akcinės bendrovės “Universiteto vaistinė” valdoma vaistinė.

1.9.     Farmacijos specialisto konsultacija – farmacijos  specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti 2007 m. birželio 15 d Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus.


2.    BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.    Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – prekes) asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.

2.2.    Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3.    Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

2.4.    Administratorius neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.5.    Administratorius patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis, kaip tarpininkas, yra įgaliotas Elektroninėje parduotuvėje organizuoti ir vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių užsakymą, prekybą, teikti Pirkėjui su tokių prekių užsakymu ir prekyba susijusias paslaugas bei kitas paslaugas, kaip tai yra nurodyta Taisyklėse.

2.6.    Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.7.    Administratorius pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.8.    Administratorius turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

2.9.    Administratorius turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.10.    Atsižvelgdamas į Taisyklių 2.1. punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Administratorius pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus. T. y. Administratorius turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgdamas į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais) ir (arba) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

2.11.    Asmenims iki 16 metų vaistai neparduodami (neišduodami).

2.12.    Asmenims iki 18 metų neišduodami (neparduodami) vaistiniai preparatai, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidino, antidepresantų, antipsichotinių, antihistamininių vaistinių preparatų;

2.13.    Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, nuotoliniu būdu neišduodami (neparduodami); 

2.14.    Įsigyti vaistiniai preparatai kitais vaistiniais preparatais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami;


2.15.    Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui.


2.16.    Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Pirkėjas pirkdamas vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.

2.17.     Tarpininkas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

3.    REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

3.1.    Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Šių duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga.

3.2.    Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.3.    Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Administratorius šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Administratorių paskambindamas telefono numeriu 85 212 15 65,  arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu pajamavimas@universitetovaistine.lt

3.4.    Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Administratoriui ir Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikęs privalomų nurodyti duomenų, Pirkėjas negalės užsisakyti prekių.

3.5.    Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Administratorius ir Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.6.    Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Administratoriui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Elektronine parduotuve ir pateikti joje užsakymų. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pateikti užsakymą tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.


4.    PREKIŲ UŽSAKYMAS

4.1.    Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys“, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

4.2.    Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas negali įsigyti vaistinių preparatų ir kitų prekių, parduodamų su gydytojo išrašytu receptu. Remdamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, Pardavėjas turi teisę parduoti Pirkėjui vaistinius preparatus ir prekes, įsigyjamas su gydytojo išrašytu receptu, tik suteikęs farmacinę paslaugą vaistinėse. Pirkėjas gali pasirinktoje Pardavėjo vaistinėje vaistinius preparatus ir kitas prekes, įsigyjamas su gydytojo išrašytu receptu, užsakyti telefonu 8 5 212 15 65 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Šiame Taisyklių punkte nurodytų prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui atvykus į pasirinktą Pardavėjo vaistinę ir Pardavėjui suteikus farmacinę paslaugą. Vaistai ir prekės, įsigyjamos su gydytojo išrašytu receptu, vaistinėje parduodami Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.3. Jeigu Elektroninėje parduotuvėje suformuotame Pirkėjo prekių krepšelyje yra nereceptiniai vaistiniai preparatai, Klientui turi būti suteikta farmacinė paslauga prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį:

4.3.1. Pasirinkus užsakymo pristatymą į namus, farmacijos specialistui aiškiai ir suprantamai komunikuojant telefonu, interaktyvių pokalbių metu ar naudojantis kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis;

4.3.2. Pasirinkus užsakymo atsiėmimą vaistinėje, prieš sudarant nereceptinio vaistinio preparato pirkimo- pardavimo sutartį vaistinėje ir gaunant farmacinę paslaugą atsiėmimo metu. Jeigu klientas pageidauja, jam yra suteikiama galimybė Elektroninės parduotuvės nustatytu laiku susisiekti su farmacijos specialistu ryšio priemonėmis.

4.4.     Farmacijos specialisto konsultacija yra teikiama Pirkėjo nurodytu telefono numeriu darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Telefonu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra įrašoma ir saugoma vienerius metus.

4.5.      Pirkėjui nesutinkant, kad farmacijos specialisto konsultacija būtų įrašyta, saugoma, teikiama, arba atsisakius vaistinio preparato farmacijos specialisto konsultacijos metu arba Pardavėjui negalint susisiekti Pirkėjo nurodytu telefono numeriu ilgiau nei 2 dienas, nereceptiniai vaistiniai preparatai iš Pirkėjo suformuoto prekių krepšelio su pasirinkimu gauti užsakytas prekes per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu yra pašalinami.

4.6.  Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Administratoriaus pranešimą, kad Pirkėjo užsakymas pradėtas vykdyti.

4.7.    Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.


5.    PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

5.1.    Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių atsiėmimo būdų:

5.1.1.    atsiimti prekes pasirinktoje Pardavėjo vaistinėje;

5.1.2.    gauti užsakytas prekes per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu;

5.2.    Jeigu Pirkėjas pasirenka užsakymą atsiimti vaistinėje, o užsakymas pateikiamas Darbo dieną iki 16 val., prekės į vaistinę pristatomos kitą Darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas Darbo dieną po 16 val. arba ne Darbo dieną, prekės į vaistinę pristatomos per 2 (dvi) Darbo dienas;

5.3.    Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos vaistinėje, atsiimamos vaistinės darbo laiku. Pardavėjo Vaistinių darbo laikus galite rasti www.universitetovaistine.eu. Prekės iš vaistinės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo patvirtinimo, kad užsakytas prekių krepšelis jau yra pristatytas į vaistinę ir jį galima atsiimti. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo ir pardavimo sutartį, o per 14 dienų grąžina Pirkėjui sumokėtą sumą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

5.4.    Jeigu užsakymą Pirkėjui pristato kurjeris, o užsakymas pateikiamas Darbo dieną iki 16 val., prekės Pirkėjui pristatomos per 1 darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas Darbo dieną po 16 val. arba nedarbo dieną, prekės Pirkėjui pristatomos per 2 (dvi) darbo dienas. Tikslią prekių pristatymo valandą kurjeris ir Pirkėjas suderina telefonu, kurjeriui paskambinus Pirkėjo nurodytu numeriu.

5.5.    Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą bei pageidaujamą pristatymo laiką ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

5.6.    Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus, privalo apžiūrėti prekės pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su kurjeriu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka užsakymą bei pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.

5.7.    Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Administratorius apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

5.8.    Šiame skyriuje numatytais atvejais grąžinamas Pirkėjui sumas Pardavėjas perveda į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.


6.    PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

6.1.    Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2.    Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina, išskyrus Taisyklių 6.3. punkte numatytą išimtį. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Pardavėjo vaistinėse.

6.3.    Jeigu po užsakymo patvirtinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pasikeičia nustatyta didžiausia leistina prekės kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta prekės kaina, tokia prekė vaistinėje parduodamas pardavimo metu vaistinėje galiojančia kaina.

6.4.    Prekių atsiėmimo Pardavėjo vaistinėje paslauga yra nemokama. Už prekių pristatymo per kurjerį paslaugą taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

6.5.    Atsiskaitymas už prekes:

Apmokėjimas vykdomas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Bankai ir bankų filialai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi Elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Naudojantis šiuo mokėjimo būdu mokėjimo nurodymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui ir mokėjimo nurodymo suformavimo momento. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai Bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai. Atsakomybė už duomenų saugumą Pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Už pasirinktus vaistinius preparatus sumokėti naudojantis elektroninės bankininkystės sistema galimybės nėra;

6.6.    Kartu su prekėmis Pirkėjas gauna jam Pardavėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.

6.7.    Užsisakydamas arba pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti dovanų čekiais, draudimo bendrovių suteiktais negrynaisiais pinigais ir kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.


7.    SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

7.1.    Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

7.1.1.    Vaistinių preparatų;

7.1.2.    kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

7.1.3.    kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;

7.1.4.    kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;

7.1.5.   kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);

7.1.6.    kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

7.2.    Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

7.3.    Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 7.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

7.3.1.    ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu pajamavimas@universitetovaistine.lt, užpildydamas sutarties atsisakymo formą;

7.3.2.    ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 7.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais (pavyzdžiui, garantinės priežiūros knygele), jei taikoma, šių Taisyklių 7.7. punkte numatytu būdu.

7.4.    Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

7.5.    Šių Taisyklių 7.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

7.6.    Netinkamos kokybės Prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.


7.7.    Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):
7.7.1.    jeigu Prekes Pirkėjas atsiėmė Vaistinėje, Prekės grąžinamos toje pačioje Vaistinėje;
7.7.2.    jeigu Prekes Pirkėjui pristatė kurjerių tarnyba, Prekių grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Administratorių elektroninio pašto adresu pajamavimas@universitetovaistine.lt arba telefonu 85 212 15 65.


7.8.    Taisyklėse nustatytais Prekių grąžinimo atvejais už Prekes sumokėtus pinigus Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už Prekes banko sąskaitą, prieš tai išskaičiavęs iš Pirkėjui grąžintinos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.


8.    SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS


8.1.    Pirkėjas, pageidaudamas išreikšti savo nuomonę, pateikti atsiliepimą ar skundą, gali kreipti į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@universitetovaistine.lt arba telefonu 8 5 212 1565, darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.


8.2.    Kilus problemoms dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, galite kreiptis elektroniniu paštu info@universitetovaistine.lt. Taip pat prašymą/skundą galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g.25, Lt-01402, Vilnius, elektroniniu paštu p.tarnyba@vvtat.lt, telefonu 8 5 262 6751 ar interneto svetainėje www.vvtat.lt).